Експлоатация и технически характеристики на тоалетната хартия


Предназначение, условия за експлоатация и технически характеристики на Тоалетна хартия
арт.No.11315509 (по-долу наричано за краткост Изделие).

Предназначение:
Изделието служи за почистване на остатъците от процеса на отделяне на фекалии. Използува
се от външната страна на задното отверстие, принадлежащите му участъци от кожа и локалнo
концентрираното там покритие от косми (по-долу наричано за краткост Място на използуване).

Начин на използуване:
1. Необходимо е старателно да се запознаете с настоящата инструкция. Инструкцията трябва
да бъде закрепена с винт М6 на добре осветено и леснодостъпно място в зоната на пряка видимост
на ползувателя (ползувателите).

2. Руло от Изделието да се разположи на нивото на гърдите в хоризонтално положение.

3. Извършете акта на отделяне на фекалии.

4. Убедете се в успешното завършване на акта и в отсъствието на признаци за неговото
продължаване (тази точка е важна за икономията и рационалното използуване на Изделието).

5. Хванете края на Изделието и с постъпателно движение на дясната ръка нагоре и надясно
приблизително под ъгъл 60 градуса спрямо линията на хоризонта дръпнете Изделието отмотавайки
от рулото 300 мм (за удобство на потребителя всеки 100 мм са маркирани с перфорация).

6. С разнопосочно движение на двете ръцете в хоризонтална плоскост скъсайте лента от
Изделието. Същата манипулация може да се извърши с помощта на остър режещ предмет
(кухненски нож, ножица, сатър или други). При това обаче трябва да се съблюдават мерките
за безопастност.
Забележка: Препоръчва се скъсването да се извърши по перфорацията с цел да се избегне
нарушаването на повърхностния слой на влакнестата структура на Изделието.

7. Вземете откъснатата част от Изделието и я сгънете във вид на хармоника (акордеон).
Това се постига като скъсания участък от Изделието последователно се сгъва по перфорациите,
докато се получи ново Изделие, наричано по-долу за краткост Изделие No 2.

8. Поставете Изделие No 2 в ръката, която Ви е по-удобна.

9. Приложете така полученото в предишните точки Изделие No 2 към Мястото на използуване (виж горе),
притиснете плътно с ръка и извършете въртеливо движение в междухълмието.

10. Придвижете така използувано Изделие No 2 в зрителното Ви поле (в условията на добро
осветление) и внимателно разгледайте намиращата се там смазка за наличие на яйца на
глисти или кръв. В случай, че намерите такива незабавно се обадете на съответното
медицинско учреждение по местожителство. В противен случай повторете точки от 5 до 9
около четири - пет пъти.

11. С чиста суха ръка проверете качеството на почистване (междухълмието трябва да е
сухо на пипане, външната страна на задното отверстие да е меко на допир и добре изтрито
и вълнистото покритие да е пухкаво и лесно за сресване). В случай на признаци на
некачествено почистване (специфична субстанция под ноктите или остра миризма при
обонятелен контрол) да се извършат манипулациите по точки от 5 до 9 още няколко пъти.

Мерки за безопастност:
1. Да не се пуши в близост до Изделието.
2. Да не се оставя използуваното Изделие в близост до места за отдих, култура и хранене.
3. Да се пази от деца. Тоалетната хартия не е играчка, а средство за хигиена.
4. Не се препоръчва многократното използуване на Изделието.